ý nghĩa quẻ thuần ly

64 Quẻ Dịch và Ý nghĩa. Quẻ số 30: Thuần Ly

Mỗi khi hữu sự, muốn biết sự việc tốt hay xấu thế nào, thì người xưa thường xem quẻ Dịch